ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564

บริษัท ฟูจิคูคิ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในองค์กร
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด ... หลักสูตร เสริมพลังผูั้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
บริษัท โอวาริ เซกิ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนะ์) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน , หลักสูตร การวิเคราะห์หน้างานด้วยหลักการวิเคราะห์ SWOT , หลักสูตร การทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ , หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจ , หลักสูตร KPIs กับการบริหารงาน , หลักสูตร การปฐมนิเทศ , หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส์ จำกัด ... หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

บริษัท นิวทริชั่นเอสซี จำกัด ... หลักสูตร Mindset เพื่อการสื่อสารทางบวก
บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท พร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เปิดการขาย/ปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา , หลักสูตร ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้าและรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์ , หลักสูตร ทักษะการเป็นหััวหน้า/ผู้จัดการทีมขาย รอบด้านอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร
Thai Kikuwa  Industries Co.,Ltd. ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership : ผู้นำยุคใหม่ที่ลูกน้องยอมรับ
บริษัท เค เค บี บ้านโป่ง จำกัด ...หลักสูตร การพัฒนาและการส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่งเป็นระบบ
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน , หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP , หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า , หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมปีระสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน , หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพการทำงาน
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท บลิสเทล ซัพพลาย จำกัด ... หลักสูตร สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร Up Selling Skill ทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
 (แก่งคอย) จำกัด ... หลักสูตร การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0
TK Park สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ... หลักสูตร Service Excellent
บริษัท ลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด ... หลักสูตร หลักสูตร แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550