บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE 2565 (อบรมแบบปกติ และ แบบออนไลน์)


บริษัท ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในการะบวนการทำงาน (4รุ่น)
บริษัท เอสเอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะของหัวหน้างาน , หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการขายเพื่อชนะใจลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์
บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเชิงสร้างสรรค์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ... หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธฺภาพ , หลักสูตร ทางรอดทางการบริหาร (คน-งาน)
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง ... หลักสูตร The Professional Trainer , หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงงาน , หลักสูตร การทำงานแบบ Agile และ Design Thinking
บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่งขอนแก่น จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ... หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทำงาน
บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังและการตรวจนับสินค้า , หลักสูตรการบริหารผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัท เมลเท็กซฺ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า 
บริษัท ลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด ... หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร Just In Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
บริษัท ไทยอกริฟู้ด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในกระบวนการทำงาน
Osoth Inter Labboratories Co.,Ltd. ... หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครอข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร การสร้าง mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จในการทำงาน
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในกระบวนการทำงาน
บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดและนำหลัก Ho Ren So มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ... หลักสูร สื่อสารผ่านสื่อ e-mail  line โทรศัพท์  เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง (2รุ่น)
General Hospital Product Co.,Ltd. ... หลักสูตร แรงจูงใจในการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ... หลักสูตร การพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน Growth Mindset

บริษัท สื่อสากล จำกัด ... หลักสูตร KPIs กับการประเมินผลและพัฒนาคุณภาพการทำงาน
บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ผอร์ต จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง ขนส่ง สินค้า-เอกสาร วางบิล-รับเช็คที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัม เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด . บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ดอนเมือง (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร HR for Non-HR , หลักสูตร Train the Trainer การเป็นผู้สอนมืออาชีพ 
Epson Precision Co.,ltd. ... หลักสูตร ระบบการปรับปรุงงานด้วยวิธี KAIZEN

Pharma Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่ง-จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ... หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน , หลักสูตร Train The Trainer , หลักสูตร การสือสารเพืื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน (2รุ่น) , หลักสูตรEQ & Self Development  เพิ่อพัฒนาตนเองของคนทำงาน, หลักสูตร ขายสไตล์ที่ปรึกษา-ขายเชิงให้คำปรึกษา , หลักสูตร การบริหารโรงแรมในช่วงสถานการณ์โควิดและหลังโควิด
บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย
 (ประเทศไทย) ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สถาบับการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ... หลักสูตร การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้ได้ผลในยุค 4.0
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การวางแผนการทำงาน บริหารเวลา ทำงานเชิงรุก และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล , หลักสูตร Mindset-จิตวิทยาในการทำงานและเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามโซล่าร์เซลล์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเงของคนทำงาน (2รุ่น)
มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ... หลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้าน EQ-MQ
สถาบันพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ... หลักสูตร เทคนิคการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ 
TK Park ... หลักสูตร Mindmap เพื่อเพิ่มประสิิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ... หลักสูตรThe Professional Trainer
Glory C.E. Co.Ltd. ... หลักสูตร การทำงาานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพิ่อบรรลุเป้าหมาย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ... หลักสูตร เทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกันกับคนทุก GEN - Generation at work
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ...หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
Honda Logistic Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ "เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน"
บริษัท รสิกาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการขายที่ได้ผลสำเร็จทัั้งทางโทรศัพท์และเมือพบหน้า

 

..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550