ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564 (อบรมแบบปกติ และ แบบออนไลน์ )


วิทยาลัยการสาธารณสุข สุพรรณบุรี ... หลักสูตร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม , หลักสูตร กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร , หลักสูตรการจัดการกำลังคนและสร้างเครือข่าย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ... หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ , หลักสูตร การจัดการกำลังคนในองค์กรและสร้างเครือข่าย
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ... หลักสูตร ทำงานกับคนต่าง GEN อย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ฟูจิทัสโก้ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
บริษัท ฟาร์มา อลิอันซ์ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารจัดการงานบริการ : บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ... หลักสูตร ก้าวทันโลกดิจิทัลยุคใหม่กับการขนส่งระบบ e-logistic
บริษัท มหานครโลจิสติกส์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี ... หลักสูตร หัวหน้าแนวคิด new normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ... หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร
Ducati Thailand Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ... หลักสูตร TPM - Total Productive Maintenance
บริษัท โอวาริ เซกิ จำกัด ... หลักสูตร การจัดการ supply chain - logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เคดี ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศทไย) จำกัด ... หลักสูตร สร้างโอกาสการขายการตลาดแนวคิด New Normal
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ... หลักสูตร สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ... หลักสูตร การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
Oriental Can Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ : teach - train - coach - suggestion
บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ... หลักสูตร บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ... หลักสูตร CRM-CEM
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
บริษัท ฟูจิคูคิ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในองค์กร
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด ... หลักสูตร เสริมพลังผูั้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน , หลักสูตร การจัดการคุณภาพงานบริการ วิธีการและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
บริษัท โอวาริ เซกิ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนะ์) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน , หลักสูตร การวิเคราะห์หน้างานด้วยหลักการวิเคราะห์ SWOT , หลักสูตร การทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ , หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจ , หลักสูตร KPIs กับการบริหารงาน , หลักสูตร การปฐมนิเทศ , หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงาน (2รุ่น)  , หลักสูตร HR กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน , หลักสูตร การตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ , หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ,หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลังและสินค้าซ่อมบำรุง , หลักสูตร การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆด้าน QCD , หลักสูตร การทำงาน HR เชิงรุกยุคดิจิตอล , หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการงานด้วย PDCA , หลักสูตร ทำงานแรงงานสัมพันธฺ์อย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงบวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส์ จำกัด ... หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

บริษัท นิวทริชั่นเอสซี จำกัด ... หลักสูตร Mindset เพื่อการสื่อสารทางบวก
บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท พร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เปิดการขาย/ปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา , หลักสูตร ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้าและรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์ , หลักสูตร ทักษะการเป็นหััวหน้า/ผู้จัดการทีมขาย รอบด้านอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร , หลักสูตร สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า , หลักสูตร การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, หลักสูตร ทำอย่างไรให้การตรวจรับตรวจจ่ายถูกต้องและมีีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การจัดการ supply chain - logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
Thai Kikuwa  Industries Co.,Ltd. ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน , หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership : ผู้นำยุคใหม่ที่ลูกน้องยอมรับ
บริษัท เค เค บี บ้านโป่ง จำกัด ...หลักสูตร การพัฒนาและการส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล , หลักสูตร เทคนิคการบริหารงาน : วางแผนงาน บริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (2รุ่น)
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่งเป็นระบบ
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน , หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP , หลักสูตร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า , หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมปีระสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน , หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพการทำงาน
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
บริษัท บลิสเทล ซัพพลาย จำกัด ... หลักสูตร สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร Up Selling Skill ทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
 (แก่งคอย) จำกัด ... หลักสูตร การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0
TK Park สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ... หลักสูตร Service Excellent
บริษัท ลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด ... หลักสูตร หลักสูตร แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550