บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE  (อบรมแบบ Onsite และ แบบ Online)

MUT Rubber Belt Co.,Ltd. ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
บริษัท ไทยเซเซน จำกัด ... หลักสูตร การคิดและการยืดหยุ่นทางความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (4รุ่น)
สำนักงานบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อเข้าสู่องค์กรดิจิทัล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ... หลักสูตร การบริหารการจัดส่ง - ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ... หลักสูตร พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการทำงาน Module 1 , 2 (2รุ่น) , หลักสูตร การทำงานเป็นทีม Module 1 ,2 (2รุ่น)  , หลักสูตร การบริหารงาน ภาวะผู้นำ และหัวหน้างาน Module 1 , 2 (2รุ่น)
บริษัท โพสเฮลธ์แคร์ จำกัด ... หลักสูตร การขายเชิงรุก Proactive Selling , หลักสูตร เทคนิคการรับมือกับการโต้แย้ง-ต่อรอง เพื่อปิดการขายได้สำเร็จ , หลักสูตร Mindset for higher achievement
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ... หลักสูตร การบริหารเวลาและวางแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
บริษัท เค เค บี บ้านโป่ง จำกัด ... หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน
บริษัท เอ อี เทคโนโลยี จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน 7 waste
บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดทรัพยากร ลดต้นทุน และความสญเปล่าในการทำงาน
บริษัท ที กรุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร แนวทางสร้างนวัตกรรมในการทำงาน , หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดแบบเติมโต Growth mindset เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ , หลักสูตร การสร้างกรอบความคิด Growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

บริษัท บูเคมี อินดัสตรี้ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการรับมือปัญหา - การร้องเรียน-การต่อว่า ของลูกค้า , หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
บริษัท ซี เอ เอส เปเปอร์ จำกัด .. หลักสูตร เปิดการขาย-ปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
บริษัท อุตสากรรมตราอูฐ จำกัด ... หลักสูตร HR for Non-HR
บริษัท นิปปอน สตีล ลอจิสติกส์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยาม นิปปอน สตีล ลอจิสจิกส์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสือสารและสือความอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด ... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (10 รุ่น) , หลักสูตร เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ
บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ปลุกพลังความคิด ปลุกพลังเพื่อการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ... หลักสูตร KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน
สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ... หลักสูตร การวางแผนกลยุทธการตลาด
บริษัท ไทยซอสเซส มร์เก็ตติ้ง จำกัด ... หลักสูตร Mindset - Growth Mondset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขายและการบริการ (2รุ่น)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร บุคลิกภาพและการบริการอย่างไรให้ได้งานและได้ใจ (2รุ่น)
บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้า
AMARC ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และเกษตรแห่งเอเซีย ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน
Best Equipment Center Co..,Ltd. ... หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร เพิ่มพลังการขาย เพิ่มยอดขาย เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ... หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเองและองค์กร , หลักสูตร การสื่อสาร ประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ , กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ... หลักสูตร เทคนคการต่อรองกับลูกค้า
Inoac Automotive (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทย จำกัด ... หลักสูตร TQM การสร้างิตสำนึกเรื่อวคุณภาพด้วยหลักการบีิหารคุณภาพทั่วองค์กร , หลักสูตร เสริมพลังผู้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน , หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
Siam Industrial Corporation Co.,Ltd ... หลักสูตร เทคนิคการต่อรองกับลูกค้า

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ... หลักสูตร KM การจัดกาความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ , หลักสูตร การถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ , หลักสูตร สร้างนวัตกรรมในองค์กรเพื่อการพัฒนาการทำงาน
บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ... หลักสูตร OJT On the Job Training
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
บริษัท คริสเตียนนี แอด์ นีลเส็น จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ปรับ mindset สร้าง growth mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน
บริษัท สิงห์ฟู้ด จำกัด ... หลักสูตร บุคลิกภาพ บริการ สื่อสารอย่างไรถึงจะชนะใจลูกค้า (2รุ่น)
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด ... หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน logistic ด้วย lean & kaizen
Honda Logistic Asia Co.,Ltd ... หลักสูตร การทำงานแบบlean ในสายงานผลิต - ระบบการผลิตแบบlean
Computer Peripheral and Supplied Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สมาคมราชกรีฑาสโมสร ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอเพื่อการบริการ , หลักสูตร เทคนิคการพูด เพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ
Pharma Alliance Co.Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และทักษะงาบริการสำหรับพนักงานขับรถ , หลักสูตร การวางแผนงาน บริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ  ซูกิฮาร่า จำกัด ... หลักสูตร KYT & TPM 
บริษัท ไทยฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร การวางแผนงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และการบริหารเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (3รุ่น)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน ... หลักสูตร EQ AQ MQ
บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด ... หลักสูตร Supply Chain Mamangement
บริษัท ห้องเย็นเอชี่ยนซีฟู้ดส์ (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ... หลักสูตร Mindset เพื่อพเิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท พีแอนด์ที เอ็นจิเนียริ่งพาร์ จำกัด ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ... หลักสูตร การสื่อสาร-ประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร Poka Yoke การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด , หลักสูตร คิดสร้างสรรค์ จุดประกายควมคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้าวผลงานKAIZEN


 

..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2566

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2565

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2564

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2563 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550