บรรยากาศการอบรม

In-house course

พัฒนาแก้ไขตรงตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย (ปฏิบัติการ - ผู้บริหาร)
วิทยากรมีเวลาเต็มที่กับการเตรียมการอบรม
วิธีการอบรมปรับตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย
ทุกส่วนทุกฝ่ายขององค์กร ทั้งส่วนโรงงาน - office - หน้างาน - site งาน
(ทุกระดับการทำงานและทุกระดับการศึกษา)

พิเศษ !!..... สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน [In-house Program]
ทั้งกลุ่มใหญ่ และ กลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเฉพาะให้ได้ค่ะ

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร)
หรือ อาจารย์เปรมฤดี / อาจารย์ปิยาภรณ์ (ผู้บริหารจัดทำหลักสูตร)
สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานหรือความต้องการเฉพาะของท่านได้ค่ะ