ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 

 download ตารางการอบรมปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

 

 

  ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ สอนสดผ่าน app ZOOM โดยนัดวันที่สะดวก (นอกตารางการอบรม)  
  ครึ่งวัน - 1 วัน จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรมค่ะ 

 

 

ถ้าไม่สะดวกอบรม (zoom) ตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

สำหรับ public หากไม่สะดวกตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้ และมีผู้ที่จะเข้าอบรมตั้งแต่ 1-3ท่าน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร) สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    อ 9
zoom
พฤ10
  zoom
พ18
    พ17   
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร           ศ10      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ 

 

    ศ 6
zoom
ศ13
      พฤ2 
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     พ 7          
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน    อ22
zoom
ส5
      พฤ7    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน     ศ 9  zoom
จ16
    พฤ4  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)           พ12    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         ศ 3      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ      อ 6     อ 5    
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)       20-21        
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พฤ20
zoom
พ19
      พฤ23      
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ศ14
zoom
จ10
ส15

        ศ15    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   ศ 4         อ 9  
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    พฤ17         ศ 5  

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      พ21       ศ26  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    พ23       พ20    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       พฤ26
zoom
พฤ26

      พฤ16
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  อ29       พฤ28    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร ศ28
zoom
อ25
      พ29      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ29 zoom
พ25
    อ30  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  พ30       ศ29    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พ19       พ22      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   ศ25       พฤ28    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     ศ30       พฤ25  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พ16         พ10  
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ14       อ16  
229 สุดยอดนักขาย 4.0       อ31
zoom
อ31

    จ29  
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง       พ25
zoom
พ25

    พ24  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      zoom
พฤ22
    พฤ21    
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก  อ25
zoom
พฤ27
      อ28      
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
    ศ23     พ27    
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       ศ27
zoom
ศ27
    อ23  
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)   พฤ24       พ27    
                   
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 พ12       พ15      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     zoom
อ27
พ18
zoom
พ18
zoom
อ10
      พ 1
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     อ13       พฤ11  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
          พ 6    
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 อ18       อ21      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ       อ24
zoom
อ24

      ศ17

  

public training course ... 3 - service / CRM
                     
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า        อ 6       พฤ25  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ         อ10
zoom
อ10
      พฤ9
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า   พ12
zoom
พฤ13
      อ14      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า     พฤ10       พฤ14    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์      พ 9       อ12    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ   อ11       พฤ16      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ         พฤ5        

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    zoom
ศ25
พฤ8       พฤ4  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   อ25       ศ24      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      อ17
zoom
อ17

      อ14
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      อ13 zoom
พฤ19
    พ10  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พฤ24
zoom
อ 1
zoom
ศ 2
    พฤ21    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    พ16       พ20    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ18
zoom
พ18

    ฤ11  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0   ศ25
        ศ12  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   18-19   zoom
23-24
  8-9    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) จ24
zoom
ศ21
 zoom
อ 8
    พฤ16     ศ 3
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     พฤ15       อ23  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี         พฤ23      
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ11
zoom
พ5
      อ21      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล      อ20       อ16  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ       พฤ19
zoom
พฤ19

       

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ16 zoom
ส 7
    ศ 5  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล       zoom
ศ 6

       
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ20
zoom
ศ20
    ศ19  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ21         ศ22    
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP    ศ18       ศ 8    
507 HRD for New HRD Staff 
        ศ10      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ24      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
625 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศ 7
zoom
พ5
      พฤ9      
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      ศ 2       พฤ18  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        พฤ5       พฤ16
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      ศ 9     ศ15    
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ ศ 7       พ 8      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน         ศ 3      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ11         ศ26  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       อ10
zoom
อ10

      ศ 3
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   อ 8
zoom
ศ4
      อ19    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      อ24
zoom
อ24

      พ 8
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พ23         ศ19  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     พฤ22        พฤ18  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ             ศ29    
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ13
zoom
อ11
    zoom
อา15
  พฤ14    
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      zoom
อ11
      พ15
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    อ15       ศ26    
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map         ศ17      
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       zoom
พ 4
       

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        อ17
zoom
อ17
ส28

      อ 2
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พฤ8       อ 9  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   พฤ17  zoom
ส10
zoom
อ3
  พฤ7    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       zoom
พฤ5
  อ19    
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ อ18
zoom
พ19
      พฤ9      
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ ศ14
zoom
ส15
      อ14      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     อ20       พ17  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   อ15       พ 6    
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ศ28
zoom
พฤ27
      อ 7      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
    ศ16 zoom
ศ 6
      ศ17
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     ศ 2       ศ12  
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน พฤ27             อ14
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
        อ 7      
737 TPM-Total Productive Maintenance  ส22
zoom
ส29
        ส 9    
741 คิดสร้างสรรค์ จัดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      พ14       อ24  

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )