บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

 

 

Download ตารางการอบรมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

Download ตารางการอบรมปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    zoom
อ20
        พ 8
zoom
อ 7
zoom
พฤ9
 
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร          อ 5      
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        พฤ17
zoom
พฤ17
  อ17   ศ 1
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     อ 4          
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน    พฤ15
zoom
พฤ15
      พ11    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม) ศ19
zoom
ศ19
zoom
พฤ25
  อ11   zoom
อ19
  พฤ2  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       zoom
พฤ3
  พฤ12    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         พ 6
zoom
พ 6
     
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ      zoom 
ศ21
    พฤ19    
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    ศ 9         ศ17  
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ อ23
zoom
อ23
        อ 3    
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)    zoom
จ 19
  18-19        
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR อ 9
      พฤ7      
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
      ศ11        
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)         zoom
อ26
     
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) zoom
ศ 5
zoom
ส 17
      ศ27    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร zoom
พ31
พ14         อ 7  
121 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management       พฤ24        
122 เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ          พฤ21      
123 ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน      พ26
zoom
พ26
      จ13  

124

Mindset สำหรับหัวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

อ28

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      ศ21       ศ24  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    อ27       อ31    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       ศ25       ศ 1

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำหรับทีมงานขาย
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  พ28       อ31    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร อ30       พ27 พฤ12     
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน zoom
จ 8
  zoom
พฤ27
  ศ29   พ29  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  อ27       พฤ26    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พฤ25       อ26      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   พฤ29       พ25
zoom
พ25
   
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     อ25
zoom
อ25
      อ28  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พฤ22         พ15  
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ 5         พ 6
229 สุดยอดนักขาย 4.0 อ 2     พฤ31     พฤ30  
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   พฤ22
zoom
พฤ22
        ศ24  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พ26     พฤ26    
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal     zoom
พฤ27
  zoom
พ20
ศ27    
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       พ30     พฤ30  
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)   ศ30
zoom
ศ30
    พฤ28      

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำหรับทีมการตลาด

236

อยู่รอดและเติบโตในสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก (ปัจจุบันและอนาคต)

 

 

 

 

 

 

ศ17

 

213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 พฤ11       พฤ14      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พ23
zoom
พ23
      พ13
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     พฤ6       พฤ16  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
        อ 5      
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล พฤ25       พฤ21      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ       อ29       อ19

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า        พ23       พ13
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ       พ10       พ 6
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า อ 9        พฤ7      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า   ศ 2
zoom
ศ 2
      พ 4    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ศ12       พ20      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ       พ30        

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     อ11
      ศ10
zoom
ศ10
 
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   พ24
zoom
พ24
      อ19      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      อ29       อ12
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พฤ6
zoom
พฤ6
      พ15  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ21
zoom
พ21
      อ10
อ17
   
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน     พฤ20 zoom
ศ25
    พฤ16  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ23
zoom
ศ26
      ศ15
zoom
ศ15
zoom
ศ27
   
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    ศ23
zoom
ศ23
zoom
ศ30(บ)
      ศ20    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      อ 8
zoom
อ 8
    พ22  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 zoom
พ 3
          พฤ9  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   16-17       6-7    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พ17
zoom
พ17
zoom
ส24
  อ22
zoom
อ22
อ26     พฤ7
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     พ19       พฤ23  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        พ16     อ21  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ       พฤ10
zoom
พฤ10
       
418 เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ Reactive Communication Teechnique ศ26         พฤ5    

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ                                              ศ19         ศ 6
zoom
ศ 6
   
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0       ศ18        
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล           ศ20    
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  ศ26  zoom
ส10
    zoom
ศ15
     
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ              ศ 3  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP    ศ30           ศ 8
507 HRD for New HRD Staff 
    ศ21       ศ10  
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ 8      
511
เทคนิคการเขียน job description       ศ25        
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow   zoom
ศ23
        ศ17  
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ     zoom
จ 17
         
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล       zoom
ศ 4
       
515 HR for Non-HR     ศ14          

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
631 การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร zoom
พ10
อ13         พฤ23  
625  การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ10
zoom
พ10
      พฤ14
zoom
พฤ14
     
600  คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      ศ 7       พฤ9  
634  คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการทำงาน        พ 9   zoom
อ24
  พ20
601  EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      พ12     พ25    
602  สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ ศ 5       อ12      
603  การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน       ศ11        
604  การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ 9
zoom
ศ 9
          ศ15
605  การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       ศ 4       อ19
606  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   พฤ8
zoom
พฤ8
      พฤ5    
626  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
    อ18       ศ 3
zoom
ศ 3
 
607  การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
WORK HARD WORK SMART

      พ23
zoom
พ23
  zoom
จ30
  ศ15
608  เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พ14
zoom
พ14
      อ17    
611  กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     ศ14
zoom
ศ14
      พ22  
632  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design thinking อ16       พ13      
633 การทำงานแบบ Agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในงาน อ16     อ22        

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ          zoom
ศ29
     
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      พฤ24
zoom
พฤ24
      ศ 8
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA พฤ18           อ 7  
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map         ศ22      
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล ศ12
zoom
ศ19
zoom
ศ16
zoom
อ20
  zoom
ส 5
  อ10    
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    อ20
zoom
จ26
      พ18    
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
        อ19      
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       พฤ17
       
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ ศ19       พ13      
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562     อ11          

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
คลังสินค้า - โลจิสติกส์
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   อ13
zoom
อ13
      อ17    
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        พ16
zoom
พ16
      พฤ7
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     อ 4
zoom
อ 4
 zoom
อ15
zoom
พ13
  พ 8
zoom
พ 8
 
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   zoom
พฤ8
      พ11    

745

การบริหารคลังสินค้าและระบบ AS/RS (Warehouse Management and AS/RS)

 

 

 

 

 

 

พ15

 

706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       อ 8
zoom
อ 8
      พฤ14
744 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen     พฤ13       พ22  
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ พ24
zoom
พ24
  zoom
อ18
zoom
ส 5
อ12
zoom
อ12
zoom
อ19
     
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     พ19
zoom
พ19
      อ14  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   zoom
พ 7
      พ18    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  พ 3       อ12      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
    อ18     zoom
ศ27
  พฤ14
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     พฤ13       อ14  
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
        พ20      
737 TPM-Total Productive Maintenance  zoom
ส20
        อ 7    
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      พ12       พฤ2  
743 การทำงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน zoom
พ10
      พ 6
zoom
พ 6
     

 

 

พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )