บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

 

 

Download ตารางการอบรมปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    zoom
พ 9
  พฤ26        
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร            ศ24    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      ศ 9       อ11  
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)   พ 9    ศ13        
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน  zoom
อ25
      พ 8      
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)   พ 2       ศ10    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring) พ 5
          พฤ20  
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์           พ 8    
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ  อ18           อ25  
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    zoom
ศ18
    อ14      
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ zoom
อ 4
            อ23
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   zoom
อ22
    17-18      
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR       พ11     อ 9  
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
          พฤ9    
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)             พ12  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) zoom
ศ28
            ศ 5
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   อ 8     จ 6      
  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ  zoom
ศ14
ศ25       อ28    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย  อ25
      พ22      
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย     zoom
พฤ1
      พ26  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
สำหรับทีมงานขาย
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
ศ28
      ศ24      
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       ศ27       อ30
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน   พ30       พฤ30    
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
พฤ27
      พ22      
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ       พ25       พฤ25
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา" พ26
      ศ24      
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง   อ29       พ29    
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   zoom
พ16
  อ24        
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     อ13     พ 8    
229 สุดยอดนักขาย 4.0   ศ 4         พฤ27  
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   zoom
พฤ24
    พฤ2      
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ 

พฤ27 

        พฤ30    
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
พฤ20
      พฤ23      
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต   พ23       ศ28    
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)       อ31        

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
สำหรับทีมการตลาด
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0       พ25       พฤ11
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     อ 6     อ14    
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   zoom
ศ 25
    อ14      
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
            พ 5  
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล       พฤ19       พฤ25
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     พฤ8     อ21    

  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า 
  อ 6
zoom
อ 6
  พฤ23      
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     พฤ15     ศ 3    
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า       พ18     อ 9  
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

 

 อ 4

    พฤ19        
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ               ศ12
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ         จ 6      

      

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   zoom
ศ11
      พ22    
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล           อ21     พ24
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
    ศ 9       อ11  
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง    พ23       อ 7    
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ  อ11
      อ 7      
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน   zoom
พฤ17
zoom
ศ18
      พฤ16    
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ       อ17       อ23
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ  zoom
พฤ27
        พ15    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
  อ22         พ 5  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0   zoom
พฤ10
          พ 3
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน ) 7-8       10-11      
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)     ศ 2
zoom
ศ 2
ศ20     พ17  
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ   ศ25       อ14    
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล    พ16         ศ28  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ           พ22    


ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ                                             

zoom
ศ 7

            ศ19
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0         ศ10      
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล zoom
ศ21
        ศ 3    
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง   
  ศ20       ศ26
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ    ศ 4         ศ 7  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ 2          
507 HRD for New HRD Staff 
  zoom
ศ11
      ศ17    
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  zoom
ส 8
          ศ21  
511
เทคนิคการเขียน job description         ศ17      
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow   zoom
ส26
           
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ       ศ27        
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล           พฤ2    
515 HR for Non-HR       ศ13        

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
631  การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร   พ 2     พ15      
625  การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน       พ11       พ10
600  คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน    พฤ10       พฤ23    
609  สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร      อ20       พ19  
601  EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน  พ26
      พ 1      
602  สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ       พฤ12       ศ 5
603  การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน         ศ 3      
604  การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    zoom
จ14
พฤ8
zoom
ศ16
         
605  การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     อ20     พฤ16    
606  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ zoom
พฤ6
      ศ 3      
626  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
  พฤ3       พ 1    
607  การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
WORK HARD WORK SMART

    ศ16       ศ21  
608  เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN พฤ20
      พฤ16      
611  กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"   พ30         พฤ27  
632  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design thinking               อ16

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ            ศ10    
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    ศ 9
zoom
ศ 9
      อ 4  
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA   อ 8           พฤ18
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     zoom
พ 7
    พ 1    
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล zoom
อ11
    อ31       ศ12
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ  พ19
      พฤ16      
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
            พฤ20  
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร         อ 7      
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ         พ 8     ศ19
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562         พ 1      

  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
คลังสินค้า - โลจิสติกส์
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน zoom
อ18
      พฤ9      
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน    zoom
พฤ10
พ 7       อ 4  
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า   พ 9
zoom
พ 9
      พ15    
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง zoom
พ 5
zoom
ศ25
    อ21      
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า zoom
ศ21
zoom
พ16
พ14       พ19  
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ       พ18       พ10
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ       พฤ26       พ24
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ   zoom
พฤ17
zoom
ศ 9 
    อ 7    
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ พ19
zoom
ศ 4
    พฤ2      

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2565 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน        อ24       พ 3
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
zoom
ส15
  พ14   พฤ9      
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน   zoom
อ15
      ศ17    
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
            อ25  
737 TPM-Total Productive Maintenance  ส 8
            ส20
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN    พฤ3       พฤ9    

 

 

พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )