บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

 

 

Download ตารางการอบรมปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  พฤ26         อ20    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร      ศ24          
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ    zoom
อ28
zoom
ศ17
zoom
อ28
อ11
zoom
อ11
       พ17
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest) ศ13           อ 4  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน    พ 8       พฤ15    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)     ศ10       พ 5  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       พฤ20        
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์     พ 8          
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ        อ25        
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    อ14       ศ 9    
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ     zoom
ศ24
  อ23
zoom
อ23
     
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   17-18           18-19
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พ11     อ 9        
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
    พฤ9         ศ11
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)       พ12        
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)         ศ 5      
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   จ 6       พ14    
121 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management     พฤ23         พฤ24
122 เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      อ28          
123 ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน      ศ24
zoom
ศ24
zoom
จ10
    พ26  
  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      อ28       ศ21  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    พ22       อ27    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย zoom
ส21
    พ26       ศ25

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
สำหรับทีมงานขาย
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  ศ24       พ28    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร ศ27       อ30      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ30
zoom
พฤ30
      อ25  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  พ22       อ27    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พ25       พฤ25      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   ศ24       พฤ29    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     พ29       อ25  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ อ24         พฤ22    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ 8       พ 5  
229 สุดยอดนักขาย 4.0       พฤ27       พฤ31
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   พฤ2 zoom
จ20
    พฤ22    
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พฤ30       พ26  
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
  พฤ23         พ27  
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       ศ28
zoom
ศ28
      พ30
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling) อ31         ศ30    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
สำหรับทีมการตลาด
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 พ25       พฤ11      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     อ14         พ23
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   อ14
zoom
อ14
        พฤ6  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
      พ 5        
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล พฤ19       พฤ25      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     อ21         อ29

  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พฤ23           พ23
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     ศ 3
zoom
ศ 3
        พ10
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พ18       อ 9       
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า พฤ19         ศ 2    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ         ศ12      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ   จ 6           พ30

      

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พ22
zoom
พ22
 zoom
ศ 7
    อ11  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล     อ21     พ24      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      อ11       อ29
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      อ 7       พฤ6  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    อ 7       พ21    
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน     พฤ16
zoom
พฤ16
      พฤ20  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ17   zoom
พฤ2
  อ23
zoom
ศ26
     
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    zoom
จ20
พ15     ศ23    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ 5
zoom
พ 5
      อ 8
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0     zoom
ศ31
  zoom
พ 3
     
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   10-11       16-17    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ20    
พ17
zoom
พ17
    อ22
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     zoom
อ14
zoom
ศ31
      พ19  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        ศ28       พ16
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ     พ22
zoom
จ20
        พฤ10
418 การฟังเพื่อจับใจความ Listening Skill         ศ26      


ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ                                                      ศ19      
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0   ศ10
zoom
ส18
zoom
ส18
        ศ18
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล     ศ 3          
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  ศ20   zoom
ส25
  ศ26      
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ        ศ 7        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP            ศ30    
507 HRD for New HRD Staff 
    ศ17       ศ21  
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร        ศ21        
511
เทคนิคการเขียน job description   ศ17
zoom
ส11
          ศ25
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow           ศ23    
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ศ27           ศ 7  
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล     พฤ2
zoom
พฤ2
        ศ 4
515 HR for Non-HR ศ13           ศ14  

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
631  การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร   พ15     zoom
พ10
อ13    
625  การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ11   zoom
ศ 3
  พ10      
600  คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      พฤ23       ศ 7  
634  คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการทำงาน        พ19       พ 9
601  EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน    พ 1         พ12  
602  สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พฤ12       ศ 5      
603  การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน   ศ 3           ศ11
604  การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน            ศ 9    
605  การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     พฤ16         ศ 4
606  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   ศ 3 zoom
อ 7
    พฤ8    
626  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
    พ 1       อ18  
607  การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
WORK HARD WORK SMART

      ศ21
zoom
ศ21
      พ 9
608  เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พฤ16       พ14    
611  กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       พฤ27     ศ14  
632  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design thinking         อ16      
633 การทำงานแบบ Agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในงาน   พ15     อ16     อ22

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ      ศ10          
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      อ 4       พฤ24
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA         พฤ18      
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     พ 1          
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล อ31       ศ12
zoom
ศ19
     
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    พฤ16   zoom
ศ 7
  อ20    
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
      พฤ20        
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร   อ 7           พฤ17
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ   พ 8     ศ19      
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   พ 1         อ11  

  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
คลังสินค้า - โลจิสติกส์
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   พฤ9       อ13
zoom
อ13
   
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        อ 4
zoom
อ 4
      พ16
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พ15
zoom
พ15
      อ 4  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   อ21
zoom
ส 4
zoom
ส11
zoom
อ14
    พฤ8    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       พ19
zoom
พ19
      อ 8
744 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen     อ21        พฤ13  
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ พฤ26       พ24
zoom
พ24
     
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     อ 7
zoom
อ 7
      พ19  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   พฤ2       พ 2    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  อ24   zoom
อ21
  พ 3      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
  พฤ9         อ18  
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     ศ17       พฤ13  
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
      อ25        
737 TPM-Total Productive Maintenance          ส20      
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      พฤ9
zoom
พฤ9
      พ12  
743 การทำงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ18        พ10       

 

 

พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )