ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 

 download ตารางการอบรมปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

 download ตารางการอบรมปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

 

 

  ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ สอนสดผ่าน app ZOOM โดยนัดวันที่สะดวก (นอกตารางการอบรม)  
  ครึ่งวัน - 1 วัน จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรมค่ะ 

 

 

ถ้าไม่สะดวกอบรม (zoom) ตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

สำหรับ public หากไม่สะดวกตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้ และมีผู้ที่จะเข้าอบรมตั้งแต่ 1-3ท่าน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร) สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

public training course ... 1 - management
    2564
    2565        

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    พ17    พฤ27        
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร            ศ25    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      พฤ2        พฤ7  
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)       ศ14        
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน  zoom
พฤ7
zoom
พฤ28
      พ 9      
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)   พฤ4       ศ11    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring) พ12
zoom
พ12
          พ20  
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์           พ 9    
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ  อ 5 zoom
พ 3
        อ26  
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    ศ 5     อ15      
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ               อ31
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)         18-19      
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR       พ12       พฤ12
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
          พฤ10    
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)             ศ 1  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ศ15
zoom
ศ15
            ศ 6
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   อ 9     จ 7      

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
    2564
    2565        

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    ศ26       อ29    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย 

พ20

zoom
อ 2
    พ23      
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย     พฤ16       พ27  
    2564
    2565        
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
พฤ28
zoom
จ11
      ศ25      
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       ศ28       ศ27
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน   อ30       พฤ31    
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
ศ29
zoom
ศ29
      พ23      
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ       พ26       พ26
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา" พฤ28
zoom
พฤ29
      ศ25      
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง   พฤ25       พ30    
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พ10   อ25        
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB   อ16       พ 9    
229 สุดยอดนักขาย 4.0   จ29         พฤ28  
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   พ24     พฤ3      
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ  พฤ21
zoom
พฤ21
        พฤ31    
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก                 
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
พ27
zoom
พ27
      พฤ24      
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต   อ23         ศ29  
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling) พ27
zoom
พ27
    จ31        
     2564     2565        
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0       พ26       อ10
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     พ 1     อ15    
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   พฤ11     อ15      
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
พ 6           พฤ7  
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล       พฤ20       พ25
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     ศ17     อ22    

  

public training course ... 3 - service / CRM
     2564     2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พฤ25     พฤ24      
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     พฤ9     ศ 4
   
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า       พ19       อ10
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า  พฤ14
zoom
พฤ14
    พฤ20        
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์  อ12
zoom
อ12
             
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ               พฤ12
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ         จ 7
     

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
    2564
    2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   พฤ4       พ23    
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล           อ22     พ25
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
    อ14       ศ 1  
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง  zoom
จ18
พ10       อ 8    
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ  พฤ21
zoom
พฤ21
      อ 8      
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน           พฤ17    
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ       อ18       อ24
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ  พ20
zoom
พ20
        พ16    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
  ฤ11         ศ 8  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0   ศ12           พฤ5
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน ) 8-9
zoom
1-2
      11-12      
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)     ศ 3 ศ21       ศ20
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ   อ23       อ15    
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล    อ16         ศ29  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ           อ23    

public training course ... 5 - HR management
    2564
    2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ   zoom
ส 9
ศ 5           ศ20
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0         ศ11      
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล           ศ 4    
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง    ศ19   ศ21       ศ27
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ22
zoom
ศ22
          ศ 8  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP  ศ 8
zoom
ศ 8
             
507 HRD for New HRD Staff 
          ศ18    
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร              ศ22  
511
เทคนิคการเขียน job description         ศ18      
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow                
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ       ศ28        
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล           พฤ3    
515 HR for Non-HR       ศ14        

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
     2564     2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
6031 7 Q เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน zoom
ศ29
             
625 การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน zoom
ศ 8
    พ12       พ11
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน    พฤ18       พฤ24    
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร      พฤ16       พฤ21  
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน  zoom
ศ15
      พ 2      
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ       พฤ13       ศ 6
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน         ศ 4      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  zoom
พ27
ศ26            
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     ศ 3     พฤ17    
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อ19
zoom
จ18
      ศ 4      
626 การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
          พ 2    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
    พ 8       ศ22  
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   ศ19     พฤ17      
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"   พฤ18         พฤ28  
    2564     2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ   ศ29
zoom
ศ29
        ศ11    
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    พ15       อ 5  
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA               พฤ19
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map           พ 2    
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ14
zoom
พฤ14
    อ18       ศ13
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ  ศ26
zoom
ศ26
      พฤ17      
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
            พฤ21  
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร         อ 8      
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ         พ 9     พ18
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562         พ 2      

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
    2664
    2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   อ23
zoom
อ23
    พฤ10      
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน      อ 2       อ 5  
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า zoom
ศ 1
อ 9       พ16    
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง พฤ7
zoom
พฤ7
      อ22      
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

อ19
zoom
อ19

          อ20  
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ       พ19       พ11
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ       พฤ27       อ24
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ   พ17       อ 8    
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ พ 6       พฤ3      
    2564
    2565        
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   zoom
อ12
    อ25       พฤ5
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
    ศ17   พฤ10      
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน   ศ12       ศ18    
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน     อ14          
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
            อ26  
737 TPM-Total Productive Maintenance  ส 9             ส21
741 คิดสร้างสรรค์ จัดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN    อ24       อ 1    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )