ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 


 download ตารางการอบรมปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

 

  ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ สอนสดผ่าน app ZOOM โดยนัดวันที่สะดวก (นอกตารางการอบรม)  
  ครึ่งวัน - 1 วัน จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรมค่ะ 

 

 

ถ้าไม่สะดวกอบรม (zoom) ตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

สำหรับ public หากไม่สะดวกตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้ และมีผู้ที่จะเข้าอบรมตั้งแต่ 1-3ท่าน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร) สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  พฤ27
zoom
พฤ27
         อ21    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร      ศ25          
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        พฤ7       ศ 5
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest) ศ14
zoom
ศ14
          อ 5  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน    พ 9       พ 9    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)     ศ11       พ 6  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       พ20        
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์     พ 9          
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ        อ26        
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    อ15       ศ10    
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ         อ31      
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   18-19           19-20
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พ12
zoom
พ12
      พฤ12      
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
    พฤ10         พฤ4
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)       ศ 1        
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)         ศ 6      
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   จ 7        อ14    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      อ29       ศ22  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    พ23       อ28
 
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       พ27       พฤ25
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  ศ25       พ29    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร ศ28       ศ27      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ31       พ27  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  พ23       อ28    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พ26
zoom
พ26
      พ26      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   ศ25       พฤ30    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     พ30       อ26  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ อ25
zoom
อ25
        พฤ23    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ 9       พ 6  
229 สุดยอดนักขาย 4.0       พฤ28       พ31
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   พฤ3       พฤ23    
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พฤ31       พฤ21  
232
สร้าโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
  พฤ24         พ20  
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       ศ29       อ30
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling) จ31
zoom
จ31
        จ27    
   
             
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 พ26
zoom
พ26
      อ10      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     อ15         อ23
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   อ15         พฤ7  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
      พฤ7        
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล พฤ20
zoom
พฤ20
      พ25      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     อ22         พ24

  

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พฤ24           อ 2
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     ศ 4
        อ16
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พ19
zoom
พ19
      อ10      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า พฤ20
zoom
พฤ20
        อ 7    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ         พฤ12      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ   จ 7
          พฤ4

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พฤ24       อ12  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล     อ22     พ25      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      ศ 1       พ 3
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      อ 8       พ 7  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    อ 8       อ22    
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน     พฤ17       พฤ21  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ18
zoom
พ18
      อ24      
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      พ16     ศ17    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      ศ 8       พ10
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0         พฤ5      
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   11-12       24-25    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ21
zoom
ศ21
      ศ20     อ 9
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     อ15       อ26  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        ศ29       อ 2
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ     อ23         อ16

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ          ศ20      
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0   ศ11           ศ19
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล     ศ 4          
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  ศ21
zoom
ศ21
      ศ27      
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ        ศ 8        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP            ศ17    
507 HRD for New HRD Staff 
    ศ18       ศ22  
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร        ศ22        
511
เทคนิคการเขียน job description   ศ18           ศ26
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow           ศ24    
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ศ28
zoom
ศ28
          ศ 8  
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล     พฤ3         พฤ11
515 HR for Non-HR ศ14
zoom
ศ14
          ศ 1  

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
631 การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร    จ21       พฤ2    
625 การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ12
zoom
พ12
      พ11      
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      พฤ24       ศ 8  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        พฤ21       พ17
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน    พ 2         จ25  
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พฤ13
zoom
พฤ13
      ศ 6      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน   ศ 4           ศ 5
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน            ศ10    
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     พฤ17         พ10
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   ศ 4       พฤ9    
626 การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
    พ 2       อ19  
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      ศ22       ศ26
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พฤ17       พฤ16    
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       พฤ28     ศ 1  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ      ศ11          
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      อ 5       พฤ18
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA         พฤ19      
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     อ22          
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล zoom
อ18
zoom
พฤ27
      ศ13      
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    พฤ17       พ 8    
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
      พฤ21        
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร   อ 8           พฤ18
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ   พ 9     พ18      
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   พ 2         อ12  

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   พฤ10       อ14    
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        อ 5       พฤ17
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พ16       อ 5  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   อ22       พฤ9    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       อ20       อ 9
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ พ19
zoom
พ19
      พ11      
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ พฤ27
zoom
อ11
      อ24      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     อ 8       พ20  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   พฤ3       พ 8    
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  อ25
zoom
อ25
      พฤ5      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
  พฤ10         อ19  
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     ศ18       พ27  
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
      อ26        
737 TPM-Total Productive Maintenance          ส21      
741 คิดสร้างสรรค์ จัดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      อ 1       จ25  

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )