บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

 

 

Download ตารางการอบรมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    พ12
zoom
พ12
        อ 5   
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร          ศ 6       
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        ศ23       อ 3
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     อ 2          
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน   

ศ 7
zoom
ศ 7
 

      ศ 4    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)     พ17       พฤ7  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)           พ 9    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         พฤ19      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ            พฤ3    
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    อ11         อ12  
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ พ 8          อ 8    
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)       2-3     
 
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พฤ16       พฤ5      
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
      อ20         
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)         อ 3      
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ศ10
zoom
ศ10
        ศ25    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   พ19         พ20  
121 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management        พ21        
122 เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ          อ 3      
123 ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน     อ 9       พฤ21  
124 Mindset สำหรับหัวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พ 8 พ 5     พฤ5      
125  การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ     อ30       ศ 1  
126  9 ทักษะ สำหรับการเป็น "หัวหน้ามืออาชีพ"       จ19        พ11ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      พฤ25       พ27  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    พฤ20       พฤ24    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       อ27       อ24

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำหรับทีมงานขาย
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  อ25
zoom
ศ 7
zoom
อ25
      อ29    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร พ29       ศ27      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     ศ26       พฤ28  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  zoom
พ26
      พ30    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ อ14       อ24      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   ศ28       พ30    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     ศ26       พฤ28  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ zoom
พฤ23 
        อ22     
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB         อ17       
229 สุดยอดนักขาย 4.0 พฤ30     พ28         
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   พ26
zoom
พ26
        อ26   
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พ31     อ29     
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal     พ31      พฤ31     
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       พฤ29     พฤ21   
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)   พฤ27     อ30      

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
สำหรับทีมการตลาด
236 อยู่รอดและเติบโตในสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก (ปัจจุบันและอนาคต) ศ24  
  พ18      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พ 7        พ 4
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     อ16        อ12  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
     
อ24       
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล อ21       อ10      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ       อ 6        ศ20

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า        พฤ22        พฤ19
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   zoom
จ10 
  อ27         
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ศ24         ศ25     
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า   พ19        อ22    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  อ21       พ18      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ       พ28         

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    ส 22 ศ19       อ26  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   zoom
พ29
 
      พ25      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      อ20       อ17
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พ 3       พ 6  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พฤ6
zoom
พฤ6
zoom
อ11
      อ 8    
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน     ศ12
zoom
ศ12
      พ13  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ พฤ16  zoom
พ19
    พฤ12      
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    อ18 
zoom
อ18
      พฤ10    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ14     พฤ14   
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0  อ 7  zoom
พฤ27
        ศ15   
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   21-22       11-12    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พฤ9
zoom
จ13
    พ 7        พ 4
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ  
พ24       พ27  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        ศ 9
zoom
ศ 9
    อ 5   
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ     ศ28  พ14
zoom
พ14
 
       
418 เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ Reactive Communication Technique         พ11       
419  Service Mind เพื่อการบริการและประสานงานภายในองค์กร     อ23       อ15    

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ                                              ศ17
zoom
ศ17
 
        ศ 4     
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0       ศ 2         
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล         ศ 6       
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง      ศ12
zoom
ศ12 
         
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ               ศ22  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP    ศ21            ศ13 
507 HRD for New HRD Staff 
          ศ11     
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  zoom
จ20 
      zoom
ศ27
     
511
เทคนิคการเขียน job description       zoom 
ศ 9
       
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow   ศ 7          ศ 8  
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ     ศ19           
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล       พฤ15         
515 HR for Non-HR     ศ 5           

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
635 Mindset for higher achievement      พ 3       พ 6  
631 การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร   อ25 ศ19        ศ22   
625  การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อ28
zoom
อ28
 zoom
จ10
    ศ20      
600  คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      พ10       ศ15  
634  คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงออกแบบ สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการทำงาน   zoom
อ28
    พฤ8       ศ13
601  EQ AQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน     พ17      พ 2    
602  สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ ศ10       พ 4      
603  การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน       ศ23 
zoom
ศ23
       
604  การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   

พฤ20
zoom
พฤ20

           ศ20
605  การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking      zoom
ศ23
        ศ18
606  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   พฤ13
ศ21
      พ16    
626  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
    พฤ11       พฤ14  
607  การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
WORK HARD WORK SMART

 zoom
ศ31
    พ21

 

    พ18
608  เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พฤ20       ศ18    
611  กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     พฤ18        พ20  
639  การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์        อ20     พฤ7   
633 การทำงานแบบ Agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในงาน       อ 6         

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ          ศ13       
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      ศ16       พฤ19
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA     พฤ4
zoom
พฤ4
      พ 6  
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map         พฤ26       
636 พัฒนาบุคลากรด้วยการสร้าง Reskill / Upskill และ Skill Matrix     พ24        อ12  
637

KM การจัดการความรู้จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ

          พฤ3     
638 เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้           อ22     
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล zoom
อ14
zoom
พฤ23 
zoom
ศ21
      พฤ10    
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    อ11        พฤ3    
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
        ศ20      
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร       พฤ15         
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ พฤ9        พ 4      
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562     อ 9           

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.
คลังสินค้า - โลจิสติกส์
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   พ12       พ16    
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน     zoom
ส22
  ศ16       อ 3
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พ10
zoom
พ10
      พฤ7  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง พ15
zoom
พ15
zoom
ศ24
      พฤ19      
745 การบริหารคลังสินค้าและระบบ AS/RS (Warehouse Management and AS/RS)   พฤ6
zoom
พฤ6
      พ 9    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       พฤ8       อ17
744 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen     พฤ18       พ13  
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ พฤ23
zoom
พฤ23
      อ10      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ  

อ18
zoom
อ18

zoom
อ25

        อ19   
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   พฤ13
zoom
พฤ13
      พฤ17    
746 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ : Logistics Key Performance Indicator     พฤ4
zoom
พฤ4
      อ 5  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.
Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  พ15       อ17      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
    ศ 5
zoom
ศ 5
 
        พฤ12 
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     อ16       อ19  
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
        พ25      
737 TPM-Total Productive Maintenance  ศ17
zoom
จ27 
        พ 2    
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      ศ12       ศ 8  
743 การทำงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อ28
zoom
อ28
        ศ18     
747 การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีส่วนร่วม           พฤ24     

  

พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่

  

info@trainingbymotiva.com

 

 

หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )