บรรยากาศการอบรม

ตารางการอบรม

 

 

 

 

Download ตารางการอบรมปี 2567 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  พฤ11 zoom
พ 8
      พ12    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร      พ27          
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        ศ 5       ศ23
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest) ศ12
zoom
ศ12
          อ 2  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน   

อ 6
zoom
อ 6

      ศ 7    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้าทีม)     พฤ21 zoom
ศ26
    พ17  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       พ 3        
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์     ศ 29
zoom
ศ29
         
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ   
  พ24        
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    อ13
zoom
อ13
      อ11    
118
การบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ         พ 8      
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   2-3 zoom
พฤ21
     
2-3
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พฤ11       พฤ16      
119
บริหารเพิ่มพลังขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรด้วย MBO
    พฤ7         อ20
120 เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)       พฤ4        
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)         ศ10
zoom
ศ10
     
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   พ21       พ19    
121 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management     อ19         พ21
122 เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      ศ 1          
123 ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน     พ 6       อ 9  
124 Mindset สำหรับหัวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อ23
zoom
จ29
    zoom
ศ 5
พ 8      ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.
สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      อ26       พฤ25  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    อ20       พฤ20    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       พฤ25       อ27

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
สำหรับทีมงานขาย
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  พ28       อ25    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร ศ26       พ29      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ28       ศ26  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  พฤ29       พ26    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พฤ25       อ14      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   พฤ29
zoom
พ28
zoom
ส16
    ศ28    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     พฤ28       ศ26  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ       ศ19        
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ 6          
229 สุดยอดนักขาย 4.0 อ30       พฤ30     พ28
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง   zoom
พฤ22
zoom
พ13
    พ26    
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พ27       พ31  
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal   พฤ15         พ31  
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต       อ30       พฤ29
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling)   พ28       พฤ27    

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
สำหรับทีมการตลาด
236 อยู่รอดและเติบโตในสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก (ปัจจุบันและอนาคต) อ23
 
  ศ24
     
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     zoom
อ12
        พ 7
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   พ14         อ16  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
      อ 2        
224 ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล พฤ25       อ21      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     อ29         อ 6

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พฤ8           พฤ22
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     พ13
zoom
พ13
        อ27
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พฤ18       ศ24      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า พ17         พ19    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ         อ21      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ   พฤ1           พ28

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     ศ15       ศ19  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล     ศ16
zoom
ศ16
    พ29
zoom
พ29
     
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พฤ11       อ20
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      ศ22       พ 3  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    อ20       พฤ6    
417 การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน     พฤ7
zoom
พฤ7
      พฤ11  
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ16       พฤ16      
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      พฤ21
zoom
พฤ21
    อ18    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พฤ4       พ14
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0         อ 7      
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   9-10       21-22    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ19       พฤ9     พ 7
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ  
อ26       พ24  
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        พ10       ศ 9
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ     อ 5         พ14
418 เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ Reactive Communication Teechnique       พ 3        

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ                                                      ศ17      
513 HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0   ศ16           ศ 2
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล     ศ 8          
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  ศ19
zoom
ศ19
          ศ12  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ        ศ26        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP            ศ21    
507 HRD for New HRD Staff 
    ศ15          
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร        ศ 5        
511
เทคนิคการเขียน job description   ศ 9           ศ 9
512 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow           ศ 7    
510 การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ศ26           ศ19  
514 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล     จ11         พฤ15
515 HR for Non-HR ศ12           ศ 5  

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
635 Mindset for higher achievement      อ19       พ 3  
631 การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จขององค์กร   พฤ15       อ25    
625  การปรับ Mindset-สร้าง Growth Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ24
zoom
จ15
      อ28      
600  คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      พ13       พ10  
634  คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการทำงาน        ศ26       พฤ8
601  EQ AQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน   ศ 2         พ17  
602  สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พฤ18       ศ10      
603  การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน   zoom
ศ23
          ศ23
604  การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน            ศ14    
605  การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     ศ 1         พฤ22
606  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   ศ23       พฤ13    
626  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
    อ12
zoom
อ12
      พฤ11  
607  การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
WORK HARD WORK SMART

      อ 2       พ21
608  เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พฤ22       พฤ20    
611  กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       ศ19     พฤ18  
632  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design thinking         ศ31      
633 การทำงานแบบ Agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในงาน   อ13           อ 6

 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ      ศ22          
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      อ23       ศ16
630 พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA     พฤ14
zoom
พฤ14
      พฤ4  
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     zoom
พ20
         
636 พัฒนาบุคลากรด้วยการสร้าง Reskill / Upskill และ Skill Matrix     พฤ28        พ24  
637

KM การจัดการความรู้จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ

      อ 2        
638 เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้       ศ19        
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พ17       อ14      
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    พฤ8       อ11    
627 Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคน
      อ23        
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร   พฤ1           พฤ15
628 เคล็ดลับการทำงานกับคนต่างชาติและคนไทยให้ประสบความสำเร็จ   อ 6     พฤ9      
629 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562    อ27         อ 9  

 

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.
คลังสินค้า - โลจิสติกส์
742 เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน   พ 7       พ12    
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        พฤ11       ศ16
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     พ13       พ10  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง อ16
zoom
อ16
      พ15      
745 การบริหารคลังสินค้าและระบบ AS/RS (Warehouse Management and AS/RS)     อ 5     พฤ6    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า zoom
พ17
    พ24       พฤ8
744 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen     พฤ21       พฤ18  
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ  พ24       พฤ23      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ   พ21       อ18    
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   พ14       พฤ13    
746 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ : Logistics Key Performance Indicator     พ20       พฤ4  

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
(รายละเอียด คลิกที่ชื่อหลักสูตรนะคะ)

online (zoom - google meeting) / onsite
2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.
Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  อ30
zoom
อ30
      พ15      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
  พ 7
zoom
พ 7
        ศ 5
zoom
ศ 5
 
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     ศ 8
zoom
ศ 8
      อ16  
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
      พ10
zoom
พ10
       
737 TPM-Total Productive Maintenance          ศ17      
741 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      อ19
zoom
อ19
      ศ12  
743 การทำงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ31       อ28
zoom
อ28
     
747 การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีส่วนร่วม       พฤ25        

 

 

พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )