public course

 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน (622)
 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map
 การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร (624)
 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (625)
 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน (700)
 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า (706)
 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ (707)
 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า (708)
 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (709)
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน (713)
 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)
 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน (725)
 เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย(726)
 TPM - Total Productive Maintenance (737)
 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (738)
 กากรจัดการ supply chain - logistics อย่างมีประสิทธิภาพ (739)
 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า/เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ (740)
 ตารางการอบรม