public course

 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง (701)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า (705)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Horenso and Visual Contol (711)
 Work Improvement (712)
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน (713)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง (717)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต (718)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (721)
 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ