public course

 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (604)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (607)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร (609)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (618)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน (700)
 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง (701)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)