public course

 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 HRD for New HRD Staff (507)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (600)
 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 สร้างแรงบันดาลใจ-เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ (602)
 การตั้งเป้าหมายและการวางแผน (603)
 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (604)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (607)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร (609)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (618)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)