public course

 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 สร้างแรงบันดาลใจ-เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ (602)
 เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจตนเอง เอาชนะอุปสรรคในชีวิตในงาน (602)
 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (604)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (607)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (618)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)