public course

 การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (607)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (609)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)
 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร (621)
 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง (701)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)