public course

 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การเขียนเอกสารภายในองค์กร (413)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน (502)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 HRD for New HRD Staff (507)