public course

 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในงานขายผ่าน email และสื่อออนไลน์ (227)
 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ (228)
 สุดยอดนักขาย 4.0 (229)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 CRM - CEM (303)
 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์ (306)
 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ (403)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ (409)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)