public course

 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์ (306)
 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ (308)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ (403)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ (409)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 สื่อสารผ่านสื่อ e-mail line tel เพื่อความความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง (413)
 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ (414)
 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 (415)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน (502)