public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร (102)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ Teach - Train - Coach - Suggest (104)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (107)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (2วัน) (111)
 บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR (112)
 การบริหารความเสี่ยง Risk Management (113)