การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)