ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เพื่อลดความเครียดในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"
Hitachi Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยการคิดแบบยุคนวัตกรรม 4.0
TM Industry Co.,Ltd. ... หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
Steel Case Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยด้วย 5ส
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด ... หลักสูตร การบริหารผลการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
Biopharm Chemical Co.,Ltd. ... หลักสูตร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
Thai DNT Paint Manufacturing Co.,Ltd. ... หลักสูตร HORENSO & VISUAL CONTROL
Intalian Thai Development PCL. ... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน ( 2รุ่น )
บริษํท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ และการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
CMP Products Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและการให้บริการลูกค้า
บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
... หลักสูตร HORENSO & VISUAL CONTROL
บริษัท สหกล อิควิปเม้นท์ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
สำนักแผนงานและงบประมาณ ศาลยุติธรรม ... หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง , หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์
Vertical Co.,Ltd. ... หลักสูตร Teamwork การสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ... หลักสูตร การจัดการงานธุรการสำนักงานยุคใหม่ , หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารงานธุรการและจัดเก็บเอกสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ... หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
Greathill Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ... หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G Marketing
มหาวิทยาลัยพะเยา ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
Asian Chemical Co.,Ltd. ... ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ... หลักสูตร การประเมินผล 360 องศา
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ได้ผล
กรมการแพทย์ ... หลักสูตร การควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของชีวิต
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย


..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550