แนะนำวิทยากร

  แนะนำ..วิทยากรประจำสถาบัน    ซึ่งเป็นผู้ดูแลและจัดทำหลักสูตรให้ กับแต่ละองค์กรได้อย่างเต็มเวลา ได้แก่ 

 

เปรมฤดี ปันกองงาม