ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

 download ตารางการอบรมปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    อ11         พ 6  
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร  อ28         พฤ3    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      อ 9         อ 3
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     พ10       พ13  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พฤ22     ศ15  
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน พ22         อ 1    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)         ศ27     อ17
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ พ15       อ24      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ          พฤ26     ศ13
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   14-15       4-5    
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR      ศ19       พ27  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   ศ14       ศ 4    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   พฤ13       อ 8    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    ศ21       ศ18    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย      ศ 5       อ19  
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   พฤ20       พฤ17    
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
  อ18       อ29    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       พ28       พฤ19
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ25       พฤ21  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาลูกค้าไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
อ28       พ18     ศ20 
                   
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ ศ17       อ10      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   อ25
    พ30    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     ศ26       ศ22  
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง     พ24       พ13  
212
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล       อ 6        
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พฤ6         ศ 8  
226 สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก   อ18        ศ25    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ31        พฤ7  
229 สุดยอดนักขาย 4.0 พ29     ศ30     อ26  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ            พฤ31     
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก             อ1    
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0       พ14        
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พฤ22       อ 3
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     พ10       พ 6  
222 การวางแผนการจัด marketing event  พ15         ศ11    
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 ศ 3       ศ20      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ พ29 ศ16     อ26  
                   

  

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า      พฤ25       พฤ14  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ               พ 4
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ส25       พฤ19      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า   พฤ20       อ 1    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์    พ19       พ 9    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ พฤ16       อ 3      

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พฤ4       ศ22  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   พฤ23       พฤ26      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พ14       พฤ19
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พ 3       พฤ7  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ 5       พฤ17    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    พฤ6       พ30    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ 7     อ19  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 ศ 3         ศ25    
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ    ศ21            
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   7-8       25-26    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พฤ9       ศ13     ศ13
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     ศ 5       พ27  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี         พฤ12      
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ พ22       อ 3      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล      พ24       พ20  
416 Smart Presentation for KAIZEN  พ 8      พ28        

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ12       ศ 8  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล       ศ16        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ23     ศ15  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ10         ศ18    
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน       พฤ8        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ19     ศ11    
507 HRD for New HRD Staff 
        ศ13      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  ศ24       ศ20      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      อ 2       ศ 1  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        ศ23       จ 2
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน        ศ 2        
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ ส11       พฤ5      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน ศ17       ส27      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ 7         ศ29  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       พ 7       พ18
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   อ25       พ 9    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      พฤ15       พ18
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พ19  
    อ12  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     พฤ11       อ 5  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ         ศ 2        
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ9         พฤ3    
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ       ส17        
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พฤ16             พฤ12
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    พ 5     อ10      
622 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์              อ 5  

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality - Production 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน    อ11     พฤ19   พฤ14  
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง         ส24        
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี ศ10     พฤ15     พฤ21  
708 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังสินค้า     พฤ4         จ 2
707 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พฤ23         พ 2    
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง     พฤ25       ส 9  
705 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า           ส19    
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า               ส21
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    ศ28     ส 7      
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง          พ18
   
740 Supply chain - Logistics กับการบริหารระบบปฏิบัติการ            พฤ10    
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน        พฤ8        
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง             ส16  
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
อ 7         พ 2    
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร      ส 6          
720 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน           พ16    
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน     ส20         พฤ12
726 เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน      พ 3       อ12  
729 เตรียมพร้อมสู่ ISO45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       อ20     พ20  
733 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (งานนอกสายการผลิต)        ส17        
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Production-การปฏิบัติงานในโรงงาน                
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     อ 9          
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อ 7       พฤ12      
724 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools           พฤ10    
727 เทคนิคการออกแบบกระบวนการและผังโรงงาน         ส 7      
728 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (สายการผลิต)           ส 5    
730 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย just in time   ส15           ส14
734 เทคนิคการสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value stream mapping         ส21      
736 เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพ ส25           ส16  
737 TPM-Total Productive Maintenance    พ27       อ29    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )