ตารางการอบรม

 

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com 

  

 download ตารางการอบรมปี 2560 ( มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี 
พฤ23


พฤ15
102 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล  พ25


พ17

103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ 

พฤ9


ศ14
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ 
พฤ9พ 5
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน 


ศ21


106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน ศ20


อ23

107 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า


อ 4


108 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

พฤ23109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ส20

110 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ส 4


 

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย


201 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร 
ศ24


พ28
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย 

อ28


อ25
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย พฤ29  
                 
                               ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
  สำหรับทีมงานขาย


203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 

อ28


พฤ29
204 พัฒนาทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร


ศ28


205 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

พฤ30


พฤ27
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) ศ27


พ31

207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย


พฤ27


208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พฤ26


พ24

209 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์" อ31


อ30

210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
อ28


ศ30
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง

ศ31


พฤ27
212 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล

ศ24


 
                 
                            ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

สำหรับทีมการตลาด-การขาย


213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุคนวัตกรรม
พ15


ศ16
214 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
  ส18

พฤ15
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

ศ10216 พัฒนาการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT พฤ26พ21
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม


  ศ12
อ 4
219 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-commerce
  ส18220
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
ศ27ศ30
221
เทคนิคการขาย-เจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์และโทรศัพท์


ศ17


 
222 กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมการตลาด อ20  

   

public training course ... 3 - service / CRM
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    อ 7         อ 4
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     พฤ16        
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พ18       พ 3    

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พฤ23       พ26
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน )  อ31- พ1     25-26    
403 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน"        พ 5      
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ15       อ 6  
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      อ14     ศ23  
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ 5      
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   17-18       9-10  
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ13       ศ19    
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์      อ 7       พฤ27
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  พฤ26       พ24    
411 เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        พฤ27      
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี       ส22      
413 การเขียนเอกสารภายในองค์กร   ส18       ส10  

public training course ... 5 - HR management
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ10       ศ21
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล   ศ10          
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ21      
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ20       ศ19    
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน     อ 7        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ส11       ศ14
507 HRD for New HRD Staff 
      ส22   ศ16  
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ26    

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
601 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      พฤ2        
602 เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจ เอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน พฤ12       พ 3    
603 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน       ส 1      
604 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    ศ17       ศ 9  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     พฤ16        
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล   อ21       อ20  
607 พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
        ศ19    
608
การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   ศ 3       พ 21  
610 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน     ศ31        
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       อ25     พฤ20
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ     ศ 3          
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พ25       พ17    
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ     ส25        
618 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน          ส27    
620 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์    อ 7         ศ21
621 การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร  พ18         อ 6  

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality 
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง   อ24            
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี   อ21     อ23    
703 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี     อ14       พฤ20
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ศ13           พ 5
705 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger     ส11        
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า       ส 1      
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    พฤ9       ศ23  
710 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย        อ25      
711 Horenso and Visual Control      อ14        
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง       พฤ20      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
        อ16    
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     อ28       พ 5
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  อ24       อ16    
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร        พ26      
717 การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง   ส18          
718 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสำหรับหัวหน้างาน   ศ10       พฤ8  
719 Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต         ส20    
720 แนวทางการลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร     ส 4        
721 จิตสำนึกเรื่องคุณภาพด้วยการบริหารคุณภาพทั่วองค์กร "TQM"         พฤ4    
722 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ             25-26
723 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน           พ28  

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info2@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )