ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 

 download ตารางการอบรมปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ สอนสดผ่าน app ZOOM โดยนัดวันที่สะดวก (นอกตารางการอบรม)  
  ครึ่งวัน - 1 วัน จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรมค่ะ 

ถ้าไม่สะดวกอบรม (zoom) ตามวันที่ทางสถาบันฯกำหนดไว้สามารถกำหนดวันที่สะดวก(นอกตารางการอบรม) ได้ค่ะ

public training course ... 1 - management
    2564              

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี 

อ19
zoom
พ27(ช)

        อ 9    
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร      พฤ4
zoom
ศ5(บ)

         
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ        ศ 9       ศ 6
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest) พ13           พ 7  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน    พ17
zoom
ศ19(ช
)

      อ22    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน      ศ 5
zoom
พฤ4(ช)

      ศ 9  
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)       พฤ29        
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์      พฤ25          
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ    พ10
zoom
อ9(ช)

        อ 6  
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   12-13           20-21
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR พ13       พฤ20      
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)         ศ14      
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   อ 9       ศ 4    
116 หัวหน้าแนวคิด New Normal:หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน    พ 3
zoom
ส6(บ)

      พฤ17    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
    2564              

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ      ศ26
zoom
จ22(ช)

      พ21  
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย    พฤ25
zoom
พ24(ช)

      พ23    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย       พ28       พฤ26
     2564              
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพ (professional selling - outside & inside)
  พฤ25
zoom
พ24(บ)

      อ29    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร พฤ28
zoom
ศ29(บ)

      ศ28      
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พ31
zoom
จ22(บ)

      พฤ29  
206 ขายอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ในทุกสถานการณ์
(โต้แย้ง-ต่อรอง-ปิดการขาย-งานหลังการขาย)
  พ24
zoom
จ22(บ)

      พ30    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ พ27
zoom
พฤ28(ช)

      พ19      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   อ23
zoom
ส20(บ)

      ศ25    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     อ30       ศ30  
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ พ27         พ16    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     อ16       พ14  
229 สุดยอดนักขาย 4.0       พฤ29       อ31
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ      พฤ25       พฤ22  
231 สุดยอดนักขายเชิงรุก    พฤ18
zoom
พ17(ช)

    อ25      
232
สร้างโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal
  พฤ18
zoom
พ17(บ)

        ศ23  
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต     พ24
zoom
พ31(บ)

        ศ27
234 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก (Proactive selling) ศ29         พฤ24    
    2564              
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 ศ22       พ12      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     พฤ18         พ18
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม   พฤ11         อ13  
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
      พฤ22        
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 อ26       อ18      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ     อ23
zoom
พ24(บ)

        อ24

  

public training course ... 3 - service / CRM
    2564              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    อ16
zoom
พฤ18(ช)

        อ 6  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     พฤ11
zoom
พฤ11(ช)

        อ10
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พฤ21       พ12      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า พฤ14         พฤ10    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์      พฤ4
zoom
ศ5(ช)

    พ 9    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ         อ11      
308 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ   พ10           พฤ5

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
    2564              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พ24
zoom
พ31(ช)

      พฤ8  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล     อ23     อ25      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พฤ22       อ17
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พ10
zoom
ศ12(บ)

      อ13  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ 3
zoom
ส6(ช)

      พฤ24    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      อ16
zoom
ศ19(ช)

    พ16    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พฤ8       พ18
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0         ศ21      
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   19-20
zoom
ส27(1วัน)

      18-19    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พ20
zoom
จ25(ช)

      พฤ20      
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     อ30       พฤ15  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี       อ27        
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ศ22
zoom
จ25(บ)

      อ11      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        อ20     อ20  
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ     ศ19
zoom
พ17(1วัน)

        พฤ19

public training course ... 5 - HR management
    2564              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ19
zoom
พฤ18(บ)

      ศ16  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล   ศ12
zoom
ส13(ช)

          ศ 6
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ23       ศ20
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ15       ศ21      
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP   

ศ19
zoom
ส20(ช)

      ศ18    
507 HRD for New HRD Staff 
      ศ 9        
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร      ศ26          

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    2564              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
625 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อ26       ศ 7      
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      อ 9       ศ 2  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        ศ30       พฤ5
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน    อ 2         ศ 9  
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พฤ14       ศ 7      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน     ศ 5
zoom
พฤ4(บ)

         
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ 5       ศ11    
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     อ16
zoom
ศ19(บ)

        อ10
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   ส 5
zoom
จ8(ช)

      อ 8    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      ศ23       อ24
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พฤ4
zoom
จ8(ช)

      พ23    
    2564               
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       ศ 2     พฤ22   
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ         ศ 2        
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พ20 zoom
พฤ4
(ช)

    พฤ13      
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      พ28       อ11
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    อ 9
zoom
ศ12(บ)

      อ15    
626 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง       พ21        พ25
623 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map     พ10          
624 การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร   ศ26
zoom
จ15(ช)

          พ 4

  

public training course ... 7 : Logistic - Warehouse - Quality 
    2564              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน        พฤ8       อ17
708 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า     อ 9
zoom
ศ12(ช)

      พฤ8  
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง   พ17
zoom
ศ19(บ)

      พฤ17    
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า       อ20        
709 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-จ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพ อ19
zoom
พ27(บ)
      อ18      
739 การจัดการ Supply chain - Logistics อย่างมีประสิทธิภาพ พฤ21       ศ14      
707 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ     อ23
zoom
พ24(ช)

      อ20  
740 การขนส่ง-จัดส่ง-วางบิล-รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ   พฤ11
zoom
ศ12(ช)

      อ15    
    2564              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ศ15       ศ28      
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
  พ24
zoom
จ22(ช)

        ศ16  
720 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     พ17       ศ 2  
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน         พฤ27      
726 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย
      อ27        
737 TPM-Total Productive Maintenance          ส22      
741 คิดสร้างสรรค์ จัดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN      ศ12       พ14  

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )