ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    อ11         พ 6  
102 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร  อ28         พฤ3    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      อ 9         อ 3
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ (teach-train-coach-suggest)     พ10       พ13  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พฤ22     ศ15  
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน พ22         อ 1    
107
ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงาน (coaching & mentoring)         ศ27     อ17
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ พ15       อ24      
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ          พฤ26     ศ13
111 The Professional Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)   14-15       4-5    
112 บริหารและทำงานแบบมุ่งเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR      ศ19       พ27  
113 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   ศ14       ศ 4    
114 การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร   พฤ13       อ 8    

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    ศ21       ศ18    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย      ศ 5       อ19  
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   พฤ20       พฤ17    
                   
   ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
  อ18       อ29    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       พ28       พฤ19
205 การขายสไตล์ที่ปรึกษาเพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน     พฤ25       พฤ21  
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) อ28       พ18      
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย       พฤ29       ศ20
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ ศ17       อ10      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   อ25
    พ30    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     ศ26       ศ22  
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง     พ24       พ13  
212
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล       อ 6        
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ   พฤ6         ศ 8  
226 สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก   อ18        ศ25    
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในการขายผ่าน email-line-Instagram-FB     พ31        พฤ7  
229 สุดยอดนักขาย 4.0 พ29     ศ30     อ26  
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ            พฤ31     
    ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0       พ14        
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พฤ22       อ 3
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     พ10       พ 6  
222 การวางแผนการจัด marketing event  พ15         ศ11    
224 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 ศ 3       ศ20      
228 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ พ29 ศ16     อ26  
                   

  

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า      พฤ25       พฤ14  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ               พ 4
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ส25       พฤ19      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า   พฤ20       อ 1    
306 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์    พ19       พ 9    
307 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ พฤ16       อ 3      

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พฤ4       ศ22  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล   พฤ23       พฤ26      
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
      พ14       พฤ19
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-line-tel เพื่อสร้างความพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง      พ 3       พฤ7  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ 5       พฤ17    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    พฤ6       พ30    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      พ 7     อ19  
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผลในยุค 4.0 ศ 3       อ24      
414 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ    ศ21            
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   7-8       25-26    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พฤ9       ศ13     ศ13
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ     ศ 5       พ27  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี         พฤ12      
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ พ22       อ 3      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล      พ24       พ20  
416 Smart Presentation for KAIZEN  พ 8      พ28        

public training course ... 5 - HR management
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ12       ศ 8  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล       ศ16        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ศ23     ศ15  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ10         ศ18    
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน       พฤ8        
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ19     ศ11    
507 HRD for New HRD Staff 
        ศ13      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  ศ24       ศ20      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
600 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน      อ 2       ศ 1  
609 สร้างพลังการคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กร        ศ23       จ 2
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน        ศ 2        
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ ส11       พฤ5      
603 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน ศ17       ส27      
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ 7         ศ29  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       พ 7       พ18
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   อ25       พ 9    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      พฤ15       พ18
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พ19  
    อ12  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     พฤ11       อ 5  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ         ศ 2        
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ9         พฤ3    
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ       ส17        
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พฤ16             พฤ12
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    พ 5     อ10      
622 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์              อ 5  

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality - Production 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  คลังสินค้า - โลจิสติกส์                
700 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน    อ11     พฤ19   พฤ14  
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง         ส24        
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี ศ10     พฤ15     พฤ21  
708 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังสินค้า     พฤ4         จ 2
707 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พฤ23         พ 2    
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง     พฤ25       ส 9  
705 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า           ส19    
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า               ส21
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    ศ28     ส 7      
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง          พ18
   
740 Supply chain ซัพพลายเชนกับการบริหารระบบปฏิบัติการ            อ10    
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Quality-เพิ่มคุณภาพการทำงาน                
711 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน        พฤ8        
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง             ส16  
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
อ 7         พ 2    
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร      ส 6          
720 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน           พ16    
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน     ส20         พฤ12
726 เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน      พ 3       อ12  
729 เตรียมพร้อมสู่ ISO45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       อ20     พ20  
733 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (งานนอกสายการผลิต)        ส17        
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  Production-การปฏิบัติงานในโรงงาน                
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     อ 9          
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อ 7       พฤ12      
724 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools           พฤ10    
727 เทคนิคการออกแบบกระบวนการและผังโรงงาน         ส 7      
728 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (สายการผลิต)           ส 5    
730 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย just in time   ส15           ส14
734 เทคนิคการสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value stream mapping         ส21      
736 เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพ ส25           ส16  
737 TPM-Total Productive Maintenance    พ27       อ29    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )