เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ - งานนอกสายการผลิต (733)