ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561

public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)
 ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง (225)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (604)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน" (611)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน (725)