ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน ธันวาคม 2560

public course

 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 สร้างแรงบันดาลใจ-เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ (602)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (607)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (618)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 การ Cycle count อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ (705)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)
 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน (725)