ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน กุมภาพันธ์ -,มีนาคม 2560

public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger (705)
 Horenso and Visual Contol (711)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 แนวทางการลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร (720)