ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)
 CRM - CEM (303)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน (502)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 สร้างแรงบันดาลใจ-เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ (602)
 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง (701)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การ Cycle count อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ (705)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต (718)
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)
 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน (725)