ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561

public course

 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ (201)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 การวางแผนการจัด marketing event (222)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 CRM - CEM (303)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า (705)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน (713)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต (718)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)
 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools (724)