ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน มีนาคม - เมษายน 2560

public course

 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 พัฒนาทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมการตลาด
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เทคนิคการประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 HRD for New HRD Staff (507)
 การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (607)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Work Improvement (712)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน