ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

public course

 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (202)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วยการพัฒนาทักษะการขาย (210)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (211)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 Social Media Marketing ทำการตลาดให้สำเร็จในยุคสื่อโซเชียล (216)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 การแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย (222)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เทคนิคการประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การเขียนเอกสารภายในองค์กร (413)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 HRD for New HRD Staff (507)
 กลยุทธ์ฟัดสารพัดปัญหาเรื่องคน (611)
 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger (705)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Work Improvement (712)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง (717)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต สำหรับหัวหน้างาน (718)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (718)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)