ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน ธันวาคม 2559

public course

 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (203)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุคนวัตกรรม (213)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (609)
 การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร (621)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)