ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุคนวัตกรรม (213)
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมการตลาด
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
 CRM - CEM (303)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การเขียนเอกสารภายในองค์กร (413)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 HRD for New HRD Staff (507)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (604)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (607)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)
 การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร (621)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน (713)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต สำหรับหัวหน้างาน (718)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน