ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva.com เดือน มีนาคม - เมษายน 2561

public course

 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช ... ของหัวหน้า (107)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 (213)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง (225)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 HRD for New HRD Staff (507)
 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน (603)
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (607)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า (705)
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (706)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Work Improvement (712)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน (720)