ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน สิงหาคม - กันยายน 2560

public course

 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุคนวัตกรรม (213)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง (225)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 CRM - CEM (303)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 HRD for New HRD Staff (507)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (721)
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools (724)