ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

public course

 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร (110)
 ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร (204)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 (213)
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)
 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ (221)
 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง (225)
 การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า (302)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน (502)
 การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน (505)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (607)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง (701)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 Horenso and Visual Contol (711)
 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)