ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน สิงหาคม - กันยายน 2559

public course

 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 การบริหารระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (203)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (204)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 Social Media Marketing ทำการตลาดให้สำเร็จในยุคสื่อโซเชียล (216)
 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-marketing (219)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)
 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร (406)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) (408)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (508)
 Feedback การให้ข้อมูลป้อนกลับ (509)
 EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)
 เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจตนเอง เอาชนะอุปสรรคในชีวิตในงาน (602)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ (612)
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาภายในองค์กร (617)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี (702)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 Horenso and Visual Contol (711)
 ความสูญเสีย 7 ประการและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (713)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (718)