ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560

public course

 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (103)
 เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (202)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (301)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (401)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ (501)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)
 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ (614)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (620)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (714)
 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน