ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560

public course

 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุคนวัตกรรม (213)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 การวางแผนการจัด marketing event (222)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง (225)
 CRM - CEM (303)
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)
 เทคนิคการประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (411)
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี (412)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP (506)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)
 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล (613)
 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี (703)
 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger (705)
 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (710)
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน (713)
 การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง (717)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต (718)
 just in time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (719)
 แนวทางการลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร (720)
 TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (721)
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools (724)